Projekty unijne

PRZYCHODNIA Z SERCEM

Przychodnia z sercem

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie 80 rodzin długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów oraz możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

 1. osoby niesamodzielne – które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 3. osoby zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, osoby powyżej 18 roku życia,
 4. osoby korzystające z interwencji EFS: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; osoby z rodzin korzystających z PO PŻ; osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Przychodnia z sercem” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Ocena według skali Barthel (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia (do pobrania)
 • Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (do pobrania)
 • Aneks z dn. 30.09.2019 r. do regulaminu rekrutacji (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia (do pobrania)
Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (do pobrania)
Aneks z dn. 30.09.2019 r. do regulaminu rekrutacji (do pobrania)

Rozeznanie rynku

 • Aneks z dn. 30.09.2019 r. do regulaminu rekrutacji (do pobrania)
Aneks z dn. 30.09.2019 r. do regulaminu rekrutacji (do pobrania)

Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe nr 1 pielęgniarka pielęgniarz koordynujący (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 2 usługi pielęgniarskie (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 3 usługi opiekuńcze (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 1 pielęgniarka pielęgniarz koordynujący (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 usługi pielęgniarskie (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 usługi opiekuńcze (do pobrania)

Notatki

 • Notatka z wyboru fizjoterapeuty (do pobrania)
 • Notatka z wyboru pielęgniarek (do pobrania)
 • Notatka z wyboru opiekunów (do pobrania)
Notatka z wyboru fizjoterapeuty (do pobrania)
Notatka z wyboru pielęgniarek (do pobrania)
Notatka z wyboru opiekunów (do pobrania)

Harmonogram

 • Harmonogram pracy pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów (do pobrania)
Harmonogram pracy pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów (do pobrania)

Biuro Projektu „Przychodnia z sercem”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 03, 609 397 720

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 lipca 2017 r. do 30 września 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT; Cel projektu: wzrost dostępności do kompleksowej opieki długoterminowej dla 80 osób niesamodzielnych w tym K:55 M:25 – uczestniczek i uczestników projektu (UP) oraz podniesienie wśród 80 rodzin opiekunów niesamodzielnych (UP-O) umiejętności pielęgnacji i wspierania osób niesamodzielnych oraz wzrost kompetencji personelu medycznego min 3 podmiotów leczniczych z terenu ŁOM do 09.2019; Wartość projektu: 841 057,45 zł, ze środków europejskich w kwocie 714 898,83 zł.Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content