Projekty unijne

PROJEKT SERCE DLA POWIATÓW

serce dla powiatow

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

W projekcie założono objęcie 18 rodzin długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek oraz opiekunów medycznych. Uczestnicy mogą również skorzystać z wsparcia fizjoterapeuty. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

 1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 3. osoby zamieszkałe na terenie powiatu poddębickiego, powiatu tomaszowskiego oraz powiatu zduńskowolskiego (woj. łódzkie) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Serce dla powiatów” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego,
 • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR

Dokumenty rekrutacyjne

 • Dokumenty rekrutacyjne do projektu (do pobrania)
Dokumenty rekrutacyjne do projektu (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe numer 1 (pięlęgniarka merytoryczna zespołu medycznego) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 2 (pielęgniarka) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 3 (opiekun medyczny) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 4 (rehabilitant) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 1 (pięlęgniarka merytoryczna zespołu medycznego) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (pielęgniarka) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 3 (opiekun medyczny) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 4 (rehabilitant) (do pobrania)

Biuro Projektu „Serce dla powiatów”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 02

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2022 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 933 412,5 złZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content