Projekty unijne

PROJEKT POMOCNA DŁOŃ W REGIONIE

Wsparcie w twoim domu

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

W projekcie założono objęcie 17 rodzin długoterminową opieką medyczną.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

 1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 3. osoby zamieszkałe na województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Pomocna dłoń w regionie” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŚ 2014-2020,
 • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.W celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć:
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie od lekarza o zaburzeniach psychiczne i zaburzeniach zachowania,
 • zaświadczenie o chorobie Alzheimera lub zespołach otępiennych,
 • zaświadczenie o hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy (wypis ze szpitala).

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
 • Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (do pobrania)
 • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe numer 1 (pięlęgniarki) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 3 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 4 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 1 (pięlęgniarki) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 3 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 4 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)

Biuro Projektu „Pomocna dłoń w regionie”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., al. IX Wieków Kielc 8/24, 25-516 Kielce

tel.: 41 368 00 66

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

Czas trwania: 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 958 987,50złZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content