Projekty unijne

PROJEKT POMOC I WSPARCIE U TWEGO BOKU

OŚWIADCZAMY O GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA WSZYSTKICH USŁUG W RAMACH PROJEKTU DO DN. 31.03.2024R.

Projekt pomoc i wsparcie u twego boku

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

W projekcie założono objęcie 17 rodzin długoterminową opieką medyczną.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

 1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 3. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 4. osoby zamieszkałe na terenie m. Łodzi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Pomoc i wsparcie u Twego boku” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR
 • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
 • Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
 • Oświadczenie RODO (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
Oświadczenie RODO (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena wg skali Barthel (do pobrania)

Rozeznanie rynku

 • Rozeznanie rynku numer 1 (poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych) (do pobrania)
Rozeznanie rynku numer 1 (poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych) (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe numer 1 (sprzęt medyczny) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 3 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 5 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 6 (usługi prawne, informacyjne i doradcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 1 (sprzęt medyczny) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 3 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 5 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 6 (usługi prawne, informacyjne i doradcze) (do pobrania)

Harmonogram pracy

 • Szczegółowy harmonogram pracy kadry medycznej (do pobrania)
Szczegółowy harmonogram pracy kadry medycznej (do pobrania)

Biuro Projektu „Pomoc i wsparcie u Twego boku”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 02

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 932 590, 98 złZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content