Projekt Wsparcie u Twego boku

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt „Wsparcie u Twego boku” skierowany jest do osób niesamodzielnych
z niepełnosprawnością z terenu miasta Warszawa, lub określonych powiatów województwa mazowieckiego*, które ze względu na stan zdrowia w tym niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, a także ich otoczenia – w szczególności opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością.

*Miejscem realizacji projektu jest województwo mazowieckie z uwzględnieniem konkretnych powiatów: Warszawa, białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski wschodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Wsparcie u Twego boku” jest złożenie dokumentów w Biurze Projektu (osobiście/listem/kurierem/e-mail):

  • formularza rekrutacyjnego,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020,
  • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.,
  • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR,
  • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (do pobrania)

Demo Content

Regulamin rekrutacji (do pobrania)
RODO (do pobrania)

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe numer 1 (sprzęt medyczny) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 3 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 5 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) (do pobrania)

Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku numer 1 (poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych) (do pobrania)

Biuro Projektu „Wsparcie u Twego boku”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Kazimierza 45/5, 01-248 Warszawa
tel.: 22 862 29 60

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie: IX.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie:  IX.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt –908 571,13 zł

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich