Projekty unijne

PROJEKT OPIEKA I WSPARCIE W TWOIM DOMU II

OŚWIADCZAMY O GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA WSZYSTKICH USŁUG W RAMACH PROJEKTU DO DN. 30.11.2025 r.

Projekt opieka w twoim domu
Wsparcie w twoim domu

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym 17 osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnieniem kompleksowych usług opiekuńczych ( pomoc opiekuna medycznego), specjalistycznych usług opiekuńczych  ( pomoc pielęgniarska, psychologiczna,  rehabilitacyjna) oraz wsparcia informacyjno – doradczego ( np. pomoc pracownika socjalnego, prawnika, doradcy zawodowego).

Udział w projekcie jest dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2.  ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 3. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 4. osoby zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarngo ( powiaty : Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski .

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Opieka i wsparcie w Twoim domu II” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu,
 • skierowanie  wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką medyczną  wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • jeśli są w posiadaniu to inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 • jeśli są w posiadaniu to dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR
 • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Ocena według skali Barthel (do pobrania)
 • Regulamin (do pobrania)
 • Oświadczenie RODO (do pobrania)
 • Dane osobowe uczestnika projektu (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin (do pobrania)
Oświadczenie RODO (do pobrania)
Dane osobowe uczestnika projektu (do pobrania)

Rozeznanie rynku

 • Rozeznanie rynku nr 1 (materiały COVIDOWE) (do pobrania)
Rozeznanie rynku nr 1 (materiały COVIDOWE) (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe nr 1 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 1 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)

Biuro Projektu „Opieka i wsparcie w Twoim domu II”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 00

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 919 941,00 złZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content