Projekty unijne

PROJEKT OPIEKA I POMOC

Opieka i pomoc

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie 44 rodzin długoterminową opieką i wsparciem opiekunów medycznych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

 1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 3. osoby zamieszkałe na terenie powiatu bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Opieka i pomoc” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS,
 • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Ocena według skali Barthel (do pobrania)
 • Regulamin (do pobrania)
 • Umowa (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia
 • Oświadczenie (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin (do pobrania)
Umowa (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia
Oświadczenie (do pobrania)

Rozeznanie rynku

 • Rozeznanie rynku nr 1 (do pobrania)
 • Rozeznanie rynku nr 2 (do pobrania)
 • Rozeznanie rynku nr 3 (do pobrania)
 • Rozeznanie rynku nr 4 (do pobrania)
Rozeznanie rynku nr 1 (do pobrania)
Rozeznanie rynku nr 2 (do pobrania)
Rozeznanie rynku nr 3 (do pobrania)
Rozeznanie rynku nr 4 (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe nr 1 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi pielęgniarki koordynującej) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 5 (sprzęt rehabilitacyjny) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 1 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi pielęgniarki koordynującej) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 5 (sprzęt rehabilitacyjny) (do pobrania)

Biuro Projektu „Opieka i pomoc”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. M. C. Skłodowskiej 26, 85-096, Bydgoszcz.
tel.: 52 376 31 65/66, 

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Czas trwania: 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo; Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 949 366,05 złZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content