Projekty unijne

WSPARCIE W TWOIM DOMU 2

OŚWIADCZAMY O GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA WSZYSTKICH USŁUG W RAMACH PROJEKTU DO DN. 28.02.2026 r.

Cel Projektu

Wzrost dostępności do kompleksowych usług medyczno – opiekuńczych dla 18 osób ( 13K/5M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych luz z niepełnosprawnością oraz podniesienie wśród opiekunów faktycznych umiejętności pielęgnacji i wspierania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt kierowany do osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

Udział w projekcie jest dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Efekt projektu

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie trwałości projektu. Uczestniczkom i uczestnikom projektu zostanie zapewnione profesjonalne wsparcie pielęgniarki, opiekuna

medycznego i fizjoterapeuty co przyczyni się to do poprawy ich stanu zdrowia/ nie pogorszenie się stanu zdrowia. Działania pozwolą również na poprawę „samoobsługi” Uczestników projektu. Opiekunowie faktycznie zdobędą natomiast wiedzę z zakresu pielęgnacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co pozwoli na dbanie o Uczestników Projektu w sposób profesjonalny również po zakończeniu projektu.

Zapewniamy trwałość 9 nowo utworzonych miejsc świadczenia usług zdrowotnych 4 tygodnie od zakończenia projektu.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby, które:

 1. potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
 2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
 3. osoby zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarngo ( powiaty : Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Wsparcie w Twoim domu 2” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

 • formularza rekrutacyjnego,.
 • skierowanie  wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką medyczną  wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,

W celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu,
 • dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 •  zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Dane osobowe uczestnika projektu (do pobrania)
 • Oświadczenie RODO (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (do pobrania)
 • Oświadczenie COVID (do pobrania)
 • Regulamin uczestnictwa (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Dane osobowe uczestnika projektu (do pobrania)
Oświadczenie RODO (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
Oświadczenie COVID (do pobrania)
Regulamin uczestnictwa (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe nr 1 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 1 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)

Biuro Projektu „Wsparcie w Twoim domu 2”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 00

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 sierpnia2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 932 897,20 zł,  wkład własny 103 655,30 zł  , całkowita wartość projektu 1 036 552,50 zł.Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content