Projekt Opieka na piątkę

Całkowita wartość projektu: 969 240,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 872 316,00 zł

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie 24 rodzin długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek oraz opiekunów medycznych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

  1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
  2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
  3. osoby zamieszkałe na terenie m. Łodzi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Opieka na piątkę” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

  • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
  • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR
  • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia (do pobrania)

Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku nr 1 (osoba przeprowadzająca szkolenia) (do pobrania)

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)

Harmonogram pracy

Harmonogram pracy pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów (do pobrania)

Planowane efekty realizacji projektu

Planowane efekty realizacji projektu (do pobrania)

Biuro Projektu „Opieka na piątkę”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 03, 609 397 720

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich