Projekt TWOJA OPIEKA z sercem II

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt zakłada objęcie 22 rodzin długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek, opiekunów medycznych, logopedów oraz rehabilitantów. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

  1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
  2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
  3. osoby zamieszkałe na terenie m. Łodzi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „TWOJA OPIEKA z sercem II” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

  • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
  • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia (do pobrania)
Oświadczenie (do pobrania)

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 4 (sprzęt rehabilitacyjny) (do pobrania)

Harmonogram pracy

Harmonogram pracy pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów (do pobrania)

Biuro Projektu „TWOJA OPIEKA z sercem II”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 03, 609 397 720

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 października 2017 r. do 31 października 2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 862 305,79 zł

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich