Projekt Opieka w Twoim domu

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

W projekcie założono objęcie 23 rodzin długoterminową opieką i wsparciem pielęgniarek oraz opiekunów medycznych. Uczestnicy mogą również skorzystać z wsparcia psychologa, rehabilitanta, logopedy oraz dietetyka. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:

  1. niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest skala Barthel,
  2. otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych,
  3. osoby zamieszkałe na terenie m. Łodzi w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Wsparcie w Twoim domu” jest złożenie w Biurze Projektu dokumentów (osobiście/listem/kurierem):

  • formularza rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających niesamodzielność np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
  • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR
  • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Ocena według skali Barthel (do pobrania)
Regulamin (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia (do pobrania)

Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku nr 1 (osoba przeprowadzająca szkolenia) (do pobrania)

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1 (pielęgniarka koordynująca) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 2 (usługi pielęgniarskie) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 3 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 4 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 5 (sprzęt medyczny) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 6 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 7 (usługi logopedyczne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe nr 8 (usługi dietetyczne) (do pobrania)

Biuro Projektu „Opieka w Twoim domu”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 42 255 77 02

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 925 057,25 zł

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich